Ürünlerimiz

GİRDAP SERİSİ

20-1000m3/h

V-SLOT SERİSİ

20-1000m3/h
10 – 1000 mikron

SPRAY C-H SERİSİ

1-200m3/h
1 – 150 mikron

VAKUM M SERİSİ

5-25m3/h
10-300mikron

VAKUM H SERİSİ

1000-10.000m3/h
30-3000mikron

VAKUM L-S SERİSİ

20-1000m3/h
10 – 3000 mikron


HEMEN ARA